Μετοχική Σύνθεση

ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

Οι μέτοχοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο από 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της, την 31/12/2013, είναι οι κάτωθι.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝ. 29,393 %
ANGEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΑΕ 24,632 %
(Ελεγχόμενη από τον κ. Θ. Τζώρτζη)  
Γεωργιάδης Κωνσταντίνος 13,373%
  __________
Σύνολο 67,362 %

Εκτός των ανωτέρω αναφερομένων δεν υπάρχει άλλος μέτοχος με ποσοστό μεγαλύτερο του 5 %.